Παραγωγοί Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ – ΧΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης αφορά Παραγωγούς που τέθησαν σε λειτουργία έως την 1/4/2014.

Στην αρχική σελίδα συμπληρώνετε «Όνομα Χρήστη» και «Συνθηματικό» όπως ακριβώς αναγράφονται στο email που σας έχει σταλεί.

ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

Στην σελίδα αυτή συμπληρώνετε στο πεδίο «Νέο συνθηματικό» ένα προσωπικό συνθηματικό (το νέο συνθηματικό πρέπει να είναι από 6 μέχρι 8 χαρακτήρες) που επιλέγετε εσείς και στο «Επιβεβαίωση νέου συνθηματικού» επαναλαμβάνετε την εισαγωγή του νέου συνθηματικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώστε κάπου το νέο συνθηματικό. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει πρόσβαση στο συνθηματικό που θα επιλέξετε, σε περίπτωση απώλειας δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης και πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΔΔΝ του ΔΕΔΔΗΕ

Στην συνέχεια κάντε click στο link «Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Κατάταξης σε Κατηγορία ΜΕ-ΧΕ»

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

  • Επιλέξτε κατά περίπτωση εάν έχει τύχει ενίσχυσης ο σταθμός ΑΠΕ κάνοντας click στον αντίστοιχο κύκλο.
  • Στο πεδίο «Κόστος επένδυσης1» συμπληρώστε το συνολικό κόστος επένδυσης, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΓ.2 του νόμου 4254/2014.
  • Στα επόμενα τέσσερα πεδία: «Ποσό Άμεσης Ενίσχυσης2», «Αφορολόγητα αποθεματικά», «Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος» και «Επιδότηση επιτοκίου» συμπληρώστε κατά περίπτωση.
  • Στο πεδίο «Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως 1.4.2014» συμπληρώστε το ποσό που έχετε λάβει έως 01/04/2014.
  • Πατήστε «Προσωρινή Αποθήκευση» προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και να εμφανιστεί στην οθόνη σας η κατηγορία στην οποία εντάσσεστε.
  • Οι κατηγορίες που εμφανίζονται είναι οι παρακάτω :


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Σταθμοί ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση). Είναι σταθμοί που δεν έχουν τύχει καμμίας ενίσχυσης επί του κόστους επένδυσης, σύμφωνα με τα παρακάτω :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Σταθμοί ΧΕ (Χωρίς Ενίσχυση). Είναι σταθμοί που έχουν τύχει ενίσχυσης σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 20% επί του κόστους της επένδυσης, σύμφωνα με τα παρακάτω :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Σταθμοί ΠΧΕ (Προσωρινά Χωρίς Ενίσχυση). Είναι σταθμοί που έχουν τύχει ενίσχυσης μεγαλύτερης του 20% επί του κόστους της επένδυσης, αλλά δεν έχουν λάβει το 50% του ποσού της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα παρακάτω :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : Σταθμοί ΜΕ (Με Ενίσχυση). Είναι σταθμοί που έχουν τύχει ενίσχυσης μεγαλύτερης του 20% επί του κόστους της επένδυσης και έχουν λάβει περισσότερο από το 50% του ποσού της ενίσχυσης.Εάν συμφωνείτε με την κατηγορία που εντάσσεται ο Σταθμός σας πατήστε click στο αντίστοιχο κουτάκι και στη συνέχεια πατήστε Οριστική Υποβολή.

ΠΡΟΣΟΧΗ !! : Μετά την Οριστική Υποβολή δεν μπορείτε να μεταβάλλετε ούτε να ακυρώσετε την δήλωση σας.

Μετά την οριστική υποβολή εκτυπώστε την δήλωση σας πατώντας το κουμπίΥπογράψτε και σφραγίστε την δήλωση και στείλτε την ταχυδρομικά στην διεύθυνση :

ΔΕΔΔΗΕ – ΔΔΝ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29
10432 ΑΘΗΝΑΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Όσοι παραγωγοί εντάσσονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ( Σταθμοί ΠΧΕ , Προσωρινά Χωρίς Ενίσχυση), έχουν την υποχρέωση όταν λάβουν ποσό ενίσχυσης μεγαλύτερο του 50% της συνολικής ενίσχυσης, να υποβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συμπληρωματική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986,ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία ΜΕ.

Πατήστε το κουμπί

Όπου εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» και θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:Συμπληρώστε την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής ποσού ενίσχυσης με το οποίο καλύπτεται το όριο του 50%, καθώς και το συνολικό ποσό ενίσχυσης που λάβατε μετά την 01/04/2014 και αφού κάνετε click στο κουτάκι «Επιβεβαίωση» πατήστε «Αποθήκευση»

Μετά την Αποθήκευση θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα :Στην συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε την νέα δήλωση σας πατώντας το κουμπίΓια περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ΔΔΝ στα τηλέφωνα 210 9090420-210 9090458