Νέα Αίτηση

Επιλέξτε σε ποιά κατηγορία Δικαιούχων ανήκετε :

Φορείς ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Ν. 2646/1998.
Εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).
Ν.Π.Δ.Δ. προνοιακού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του ΥΕΚΑΠ.
Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια).